Sprievodca

Dolná Poruba

Dolnú Porubu nájdeme medzi Homôlkou, Vápečom a Hôrkou v Strážovských vrchoch. Je najmenšou obcou mikroregiónu s cca ôsmimi stovkami obyvateľov.
DOLNÁ PORUBA je obec na Slovensku v okrese Trenčín. Poloha a prírodné pomery: Leží v Strážovských vrchoch. Z južnej strany sa nad ňou vypína mohutný masív Žihľavníka, zo severu zviera obec masív Hoľazneho. Na severovýchodnej strane sa kataster obce po lúčnatých stráňach vypína do masívu Vápeča a Homôlky. Smerom na západ vyúsťuje terén obce v smere toku Tepličky do Omšenskej kotliny. Pomerne úzke koryto potoka Teplička vo svojom hornom úseku nevytvára dostatočne širokú nivu na vznik obrábacej pôdy. Preto sa obyvatelia v minulosti sústredili skôr na pasienkársky chov oviec a na spracúvanie dreva. Nárečie: Obec Dolná Poruba patrí z dialektologického hľadiska k západnej hranici výskytu stredoslovenského nárečia. Líši sa tak od susednej obce Omšenie, ktorá náleží skôr k západoslovenskému dialektu. Príčinou tohoto javu bola pomerne silná izolácia obce Dolnej Poruby od západnejšie ležiacich sídel. Izolácia fungovala aj napriek tomu, že údolie pozdĺž Tepličky núkalo vhodný koridor na prechod do oblasti Trenčína. Pamiatky: V obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1790 a kaplnka Panny Márie Lurdskej z roku 1912. (sk.wikipedia.org) HISTÓRIA DOLNEJ PORUBY: Meno obce sa v historiografii prvýkrát spomína začiatkom 14. storočia. Archeologické náleziská z neskorej doby kamennej však svedčia o prítomnosti človeka v údolí Tepličky už pred štyrmi tisícročiami. Je viac než pravdepodobné, že pravekí lovci využívali dnešný dolnoporubský chotár ako osvedčený poľovný revír. Dolná Poruba vznikla na klčovisku. Pôvodnými usadlíkmi boli drevorubači, ktorí v lesnatom teréne rúbali stromy. Tu zrejme treba hľadať aj motívy jej pomenovania. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Termín „villa Poruba“ vtedy prislúchal súčasne pre Hornú i Dolnú Porubu. K rozdeleniu na Malú (Dolnú) a Veľkú (Hornú) došlo v roku 1397. Z výsledkov výskumu etnologičky Drahomíry Stránskej v Dolnej Porube (In: Sborník MS, 1927) sa však máme možnosť dozvedieť o výstavbe kostola z roku 1321. Táto indícia naznačuje, že živá sídelná jednotka na území obce existovala niekoľko desaťročí pred oficiálnym zápisom do historických prameňov. Porubka (zľudovený výraz pre Dolnú Porubu) spočiatku patrila do hradného panstva Košeca, neskôr zemianskym rodinám a následne tvorila súčasť Košeckého panstva rodiny Ilešháziovcov. Jej poslednými majiteľmi boli do roku 1848 Ján Ilešházi a grófka Motešická. Ešte začiatkom 20. storočia administratívne spadala do jedného obvodu spoločne s Hornou Porubou, Kopcom a Malým Košeckým Podhradím v rámci slúžnovského okresu Ilava. Pod správu okresu Trenčín sa dostala v roku 1957. Z hľadiska farskej príslušnosti obec dodnes podlieha susednému Omšeniu. Jednotnú líniu vierovyznania v minulosti naštrbili len poreformačné náboženské rozpory a turecká expanzia počas 17. storočia. Po vyhnaní luteránskeho kňaza v roku 1671 však bola obec definitívne vrátená katolíckej cirkvi. Ako pamiatku po nájazdoch Osmanskej ríše zdedila oblasť oproti Opočnej doline názov Turkovice. Na horskej lúke Košariská je podľa legendy dokonca skala s vyrytým znakom podkovy cválajúceho tureckého koňa. VÝVIN NÁZVU OBCE Poruba (1355) Kis Poroba (1397) Also Paruba (1467) Kys Porwbka (1487) Dolna Poruba / Alsóporuba (1773) Bérczes (1907) Dolná Poruba (1920) ZAUŽÍVANÉ NÁZVY MIESTNYCH ČASTÍ Dolinky, Dolné Kúty, Dolný mlyn (Píla), Horné Kúty, Lokajov salaš, Milošová, Ondrejičky, Opočná dolina, Pod brehy, Rakovec, Rieka, Rúbanky, Stavná, Turkovice, U Baláža, U Bežáka, U Suchých, V hlbokej, Vrchný mlyn DOLNOPORUBSKÉ DESATORO 1355 – prvá písomná zmienka o obci 1397 – rozdelenie na Dolnú a Hornú Porubu 1715 – doklad o najstaršej obecnej pečati 1790 – výstavba rímsko-katolíckeho kostola sv. Martina 1927 – publikovanie národopisného výskumu Drahomíry Stránskej o Dolnej Porube 1945 – oslobodenie obce sovietskou armádou 1957 – elektrifikácia obce a pričlenenie do okresu Trenčín 1962 – výstavba novej budovy základnej školy 1969 – dokončenie prvej fázy regulácie potoka 1974 – zapojenie obecného vodovodu. Fotografia je zverejnená so súhlasom autora: www.vorec.sk

Služby

stravovanie


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009