orientacni mapka

Sprievodca

Sakrálne pamiatky mikroregiónu Teplička

TRENČIANSKE TEPLICE

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. ŠTEFANA KRÁĽA

Pozrite si virtuálnu panoramatickú prehliadku: klik

www.360cities.net/image/trenianske-teplice-rmskokatolcky-kostol-sv-tefana-kra-slovakia#89.20,-13.90,73.9

Kostol vysvätili v roku 1888 na sviatok svätého Štefana. Nahradil tak starý kostol, ktorý následne zbúrali. Predchodcom bol drevený kostolík pred vtedajším Grandhotelom, dnes Hotel Krym. Dnes na tomto mieste stojí kríž. Výstavbu kostola financovala vtedajšia majiteľka kúpeľov Ifigénia d´Harcourt. Kostolu dala darom aj omšové rúcha a až do predaja kúpeľov v roku 1909 mala nad kostolom patronát. Vitráže v okne za hlavným oltárom znázorňujúce štyroch svätých financoval Maximilián Göpfert, majiteľ sklární v Uhrovci, ktorý mal v meste vilu. Počas opravy v rokoch 1925 – 1926 kostol vyzdobil maľbami maliar a miestny rodák Karol Ondreička.

Kontakt: e-mail: fara@trencteplice.sk

TRENČIANSKE TEPLICE

EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.

Evanjelický kostol v Trenčianskych Tepliciach je postavený vo funkcionalistickom štýle. pôvodná budova evanjelického kostola či skôr modlitebne stála oproti Pramennému dvoru. Objekt kostola využil pôvodnú čitáreň v krytej kolonáde, ktorá tu stála predtým. Návrh na výstavbu nového kostola zrel dlhšiu dobu, ale až koncom dvadsiatych rokov minulého storočia sa vytvorili vhodné podmienky na výstavbu. Kostol projektoval trenčiansky architekt Ing. Gustáv Dohnányi. Podmáčaná lokalita si vynútila založenie stavby na štyridsiatich siedmich drevených pilótoch zapustených do zeme. Kostol bol vysvätený 12. júla 1931 biskupom Dr. Dušanom Fajnorom. Po rekonštrukcii v roku 1995 bol objekt vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Kontakt:  trencin@ecav.sk

 

TRENČIANSKE TEPLICE

LURDSKÁ JASKYŇA PANNY MÁRIE POD MACHNÁČOM

Bola postavená v roku 1935. Jej 60. výročie existencie dalo podnet na založenie Mariánskych slávností v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa konajú pravidelne v máji.

TRENČIANSKE TEPLICE

SYNAGÓGA

Židovská obec v Trenčianskych Tepliciach vznikla okolo roku 1820. Pôvodná židovská modlitebňa bola v krčme v dolnej časti mesta. Miestna židovská komunita nebola v porovnaní s niektorými inými mestami mimoriadne početná. Prvá pôvodná synagóga stála na úpätí Grófovca od roku 1866 na pravom brehu Tepličky. Bola to jednoduchá budova s valbovou strecho (je typ odvodený zo sedlovej strechy, namiesto štítových stien má však na užších stranách budovy trojuholníkové strešné plochy, ktoré sa nazývajú valby, hlavné strešné plochy majú na sedlových strechách tvar lichobežníka, valbové majú tvar trojuholníka). V roku 1906 ju dubnický staviteľ Reim rozšíril a prestaval. Krátko po skončení 2. svetovej vojny synagógu zbúrali a na jej mieste postavili dvojposchodovú budovu. Synagóga stála medzi dnešnou poštou a LD Arco.

 

TRENČIANSKE TEPLICE

STARÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

Starý židovský cintorín sa nachádza pri Vile Tereze. Bol založený v 19. storočí. Pochovávalo sa tu v rokoch 1840 - 1890. Pamätná doska je venovaná pamiatke obetiam vyvraždených v rokoch 1942 - 1945.

 

TRENČIANSKE TEPLICE

NOVÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

Nachádza sa v Trenčianskych Tepliciach na pravej strane popri ceste smerom na Bánovce nad Bebravou. Jeho história sa datuje do konca 19. storočia.

TRENČIANSKE TEPLICE

 SOCHA JÁNA NEPOMUCKÉHO

Socha Jána Nepomuckého sa nachádza v Trenčianskych Tepliciach oproti pošte, pri bazéne Grand. V roku 2000 bola zreštaurovaná, o čom svedčí pripevnená tabuľka, na ktorej je napísané:

                                                                     SOCHU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

                                                                                    ZREŠTAUROVALO

                                                                        MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

                                                                  Z PROSTRIEDKOV O. a M. MIKULOVÝCH

                                                                             V JUBILEJNOM ROKU 2000

 

TRENČIANSKA TEPLÁ

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. MATÚŠA

Z kánonických vizitácií sa dozvedáme, že už v roku 1507 bola v obci fara, a tým je dokázaná nepriamo aj existencia kostola. Meno prvého teplanského farára je známe z roku 1519, kedy bola pri trenčianskom chráme zriadená altária, na posviacke ktorej sa zúčastnil aj farár Juraj z Teplej. Rímskokatolícky kostol sv. Matúša je postavený v barokovom slohu na starších základoch. Základný kameň súčasného farského kostola bol položený 21. apríla 1733. Kostol bol konsekrovaný 28. júna 1789 biskupom Františkom Xaverom Fuchsom a bol zasvätený sv. Matúšovi. Hlavný oltár je barokovo – klasicistický z poslednej tretiny 18. storočia. Uprostred stĺpovej architektúry sú obrazy sv. Matúša evanjelistu a najsvätejšej trojice. Kazateľnica so sochami evanjelistov a Krista je z poslednej tretiny 18. storočia a krstiteľnica z čias okolo roku 1830.

 

Kontakt: trenc.tepla@fara.sk

 

TRENČIANSKA TEPLÁ

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. KRÍŽA

V Trenčianskej Teplej, miestnej časti Dobrá, sa nachádza kostol sv. Kríža a vedľa neho veža so zvonicou v románskom slohu. Zvon na veži pochádza z roku 1516. Pod kostolom sú zvyšky krypty. Dobranský kostol a fara sú uvedené i v súpise kostolov v roku 1324 s patrocíniom, ktorým bol sv. Kríž a farárom Jánom. V rokoch 1332-1337 sa Dobrá spomína aj v súpise pápežských desiatkov. Farárom, opátom bol Tomáš. Farnosť v Dobrej uviedol pápežský legát ako „Patrocinia ecclesiae parochialis sancte Crucis“. V roku 1332 bol trenčiansky dekanát rozdelený na závažský (pravá strana Váhu) a dobranský (ľavá strana Váhu), toto rozdelenie dekanátu trvalo až do roku 1952. Dobrá mala jeden z najstarších románskych kostolov na Považí, zaujímala popredné miesto v cirkevnej správe. Rozsiahly trenčiansky archidiakonát mal v tom čase iba dvoch dekanov, a to v Dobrej a v Žiline. Dnes je Dobrá pričlenená k farnosti Trenčianska Teplá.

 

Kontakt: trenc.tepla@fara.sk


TRENČIANSKA TEPLÁ 

ZVONICA V PRÍLESE 

V Trenčianskej Teplej, miestnej časti Príles, stál kedysi kaštieľ, ktorý bol letným sídlom mnohých zemepánov. Po 2. svetovej vojne bol však zničený. Jedinou pamiatkou na kaštieľ je zachovaná zvonica so zvonom datovaným z roku 1660. Z kaplnky umiestnenej v kaštieli zostali vo fragmente pôvodnej stavby len múry s gotickým oknom. Na mieste pri hlavnej ceste do Dubnice nad Váhom, kde je dnes umiestnený kríž (Božie muky), stála ešte pred 2. svetovou vojnou socha sv. Floriána.

 

OMŠENIE

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE

Kostol Narodenia Panny Márie stojí uprostred obce. Postavený bol v prvej polovici 13. storočia v románskom slohu. Je to pamiatkovo chránený objekt. Historickú hodnotu má najmä veža zo začiatku 13. storočia, postavená v románskom slohu. Kostol bol ohradený múrom a okolo neho bol cintorín. Nachádza sa tam krypta, kde bol na vlastné želanie v roku 1827 pochovaný miestny farár Ignác Lehocký. Vonkajšia stavba je celá z kameňa. V roku 1802 bol kostol obnovený. Stará sakristia bola zbúraná a na jej mieste bola od základov postavená nová, priestrannejšia a svetlejšia s dvoma oknami. Zvonku bol kostol omietnutý, zvnútra vybielený. Do kostola sa vchádza troma dverami. Veža je murovaná, má vnútornú zvonicu, pripojenú ku kostolu. Má dva zvony, väčší bol odliaty v Trnave v roku 1799, odlievačom zvonov Karolom Filgraderom a tam bol aj požehnaný. Druhý je menší a o jeho požehnaní nie je nič známe. Dátum, kedy bol do farnosti uvedený prvý farár, nie je známy. Z vizitácie z roku 1766 vieme, že predstavený Andrej Solčáni, musel v čase revolúcie v roku 1704 odstúpiť. Jeho miesto zaujal Mikuláš Maturini, trenčiansky organista, ktorý v Omšení zotrval počas rákociovského povstania. V roku 1710 bol kostol vrátený katolíckej cirkvi. V roku 1984 prebehla rekonštrukcia strechy kostola a v roku 1986 sa odizolovali základy, vysušili múry a kostol dostal novú omietku. V roku 1997 boli v kostole vymenené všetky okná a dvere.

Kontakt: omsenie@fara.sk

OMŠENIE

KAPLNKA

Baroková kaplnka stojí mimo obce na pravej strane cesty smerom do Trenčianskych Teplíc. Postavená bola v roku 1794. Nachádza sa v nej drevená socha Panny Márie. Kaplnku postavili obyvatelia obce s pomocou zemepána a písomne sa zaviazali, že ju budú udržiavať. V roku 2000 sa uskutočnila jej oprava. Vysvätená bola 8. októbra 2000 farárom Ivanom Ďurišom.

 

DOLNÁ PORUBA

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. MARTINA

Kostol zasvätený sv. Martinovi z roku 1790 stojí v centre obce a právom tvorí jej historickú dominantu. Podľa všetkého nadviazal na tradíciu pôvodného Božieho stánku s letopočtom vzniku 1321, ktorý bol objavený na starom chóre. V súčasnosti má rímskokatolícky kostol za sebou rozsiahlu rekonštrukciu interiéru i exteriéru, dokončenú v roku 2009. O tom, že úctu k svojmu patrónovi v obci prejavovali ešte pred postavením nového chrámu, svedčí najstaršia obecná pečať z roku 1715. Svätca vyobrazuje na koni ako sa delí o plášť so žobrákom. Jedným z atribútov sv. Martina Tourského, ktorého cesta viery viedla od vojenskej služby až po vysviacku za biskupa, je hus. Tento motív sa ešte donedávna vynímal aj na oltárnom obraze v tunajšom kostole.

Kontakt: omsenie@fara.sk

 

DOLNÁ PORUBA

KAPLNKA PANNY MÁRIE LURDSKEJ

Kaplnka Panny Márie Lurdskej pochádza z roku 1912. Je umiestnená mimo zastavaného územia obce, oproti Opočnej doline, tesne vedľa príjazdovej cesty z Omšenia. Vďaka zaujímavej polohe ponúka okoloidúcim priestor na krátke zastavenie alebo duchovné zamyslenie.

 


 

Kostol sv. Matúša v Trenčianskej Teplej, 320x482, 25.01 KBKostol sv. Matúša v Trenčianskej Teplej
Kostol sv. Kríža v Dobrej, 250x378, 15.80 KBKostol sv. Kríža v Dobrej
Evanjelický kostol v Trenčianskych Tepliciach, 320x426, 33.19 KBEvanjelický kostol v Trenčianskych Tepliciach
Kaplnka v Omšení, 449x600, 28.97 KBKaplnka v Omšení
Kaplnka v Omšení, 449x600, 78.09 KBKaplnka v Omšení
Socha Jána Nepomuckého, 800x600, 127.31 KBSocha Jána Nepomuckého

MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009