orientacni mapka

Sprievodca

Štefan Dubnický (Dubnicay)

Štefan Dubnický (Dubnicay) - náboženský spisovateľ (nar. v roku 1675 v Dubnici n/V, zomrel v roku 1725 v Trenčianskej Teplej).

Pochádzal zo zemianskej rodiny, od roku 1689 študoval na gymnáziu v Trenčíne, neskôr v Trnave. Teológiu absolvoval na Pázmaneu vo Viedni. V roku 1701 pôsobil ako katolícky farár v Drietome. Počas rákociovských povstaní pôsobil v Pruskom. V rokoch 1705-1725 bol správcom farnosti v Trenčianskej Teplej. Je spolutvorcom polemickej literatúry protireformačného a apologetického zamerania. V roku 1718 vydal protiluteránsku polemiku „Manna skryta“, na ktorú v tom istom roku polemicky zareagoval Daniel Krman. Oproti Krmanovej lexikálne a syntakticky vycibrenej češtine mu je ľudová hovorová reč s expesívnou frazeológiou východiskom k ironicky a satiricky používaným porekadlám a prísloviam. V jeho diele sú uplatnené ľudové štylistické prostriedky. Posledný spis ,,Metamorphosis ...,, je príspevkom k dejinám rekatolizácie v Trenčianskej stolici v roku 1600 - 1725.    

Na obrázku kostol V Trenčianskej Teplej, kde pôsobil v rokoch 1705 - 1725 Štefan Dubnický.

Na obrázku rímskokatolícky kostol v Drietome, kde pôsobil v roku 1701 Štefan Dubnický.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009