orientacni mapka

Sprievodca

Trenčianska Teplá

TEPLANKA

Spevácko-folklórna skupina „TEPLANKA“ bola založená v roku 1974. Vznikla na základe iniciatívy niekoľkých žien, ktoré si osvojili ľudové piesne z Obce Trenčianska Teplá i z okolia. Vtedajším repertoárom účinkovali na rôznych podujatiach i akciách okresu Trenčín.

Postupom času sa menilo zloženie súboru a kvalita, ktorá sa zlepšila hlavne pod odborným vedením učiteľov - pánom Dobošom a pánom Pavlackým z miestnej ZDŠ.

Svoju činnosť okrem ľudových piesní zdokonalila FS Teplanka i na náročnejší program. Nacvičila piesne hymnické i národné. Osvojila si tiež zvyky zo života obce. Prezentuje sa i pásmami ako „Teplanská svadba“, „Drápanie peria„ a „Dožinky“.

Za uplynulé roky sa FS Teplanka zúčastnila na mnohých akciách poriadaných nielen v obci, ale i v rôznych obciach a mestách na Slovensku, ale i na Morave. Zúčastnila sa rôznych súťaží na úrovni okresu i kraja, kde dosiahla pomerne veľa úspechov. Svedčí o tom i množstvo rôznych ocenení.

V súčasnosti je umeleckým vedúcim pedagóg pán Mgr. Dušan Winkler. Počas jeho pôsobenia sa naďalej skvalitňuje umelecká úroveň súboru, čoho svedkom sú interpretované náročné skladby. Súbor má 10 členiek a harmonikára.

DOBRANKA

Správa o histórii a činnosti dychovej hudby „DOBRANKA“, pri príležitosti jej 40. výročia vzniku

Na Nový rok 1969 sa niekoľko nadšencov, ktorí obľubujú dychovú hudbu zišlo v hostinci v obci Dobrá, ktorý sa nazýval Ponorka a vznikol nápad založiť dychovú hudbu, ktorá by bola pokračovateľkou dychovej hudby založenej v roku 1932.

Hneď zo začiatku vznikol problém, kde a ako získať finančné prostriedky na zakúpenie hudobných nástrojov. Na požiadanie v uvedenej oblasti nám vyšiel v ústrety vtedajší predseda Osvetovej besedy v obci učiteľ Paliatka. Veľkou výhodou bolo, že jeho zástupcom bol pán Milan Berec starší, ktorý ako jeden z nadšencov a zároveň tiež i členom bývalého MNV v obci hľadal možnosti, ako uvedené finančné prostriedky získať. Pod garantom Osvetovej besedy premietal filmy a peniaze, ktoré získal zo vstupného po dohode s vtedajším predsedom MNV pánom Jaššom neodvádzal, ale akumuloval ich v pokladni Osvetovej besedy na uvedený účel. Po získaní ďalších finančných prostriedkov z prispenia MNV, bola zaslaná objednávka do vtedajšieho podniku Amati Kraslice na nákup nových hudobných nástrojov.

Po nejakom čase, na podnet z podniku Amati Kraslice, ktorý nás vyzval na prevzatie uvedených hudobných nástrojov, dvaja nadšenci pán Milan Berec st. a pán Rudolf Robota za účasti pána Ivana Husára z Drietomy boli uvedené nástroje prevziať v podniku Lidl Brno. Tým bol daný, okrem iného, hlavný základ pre vznik a činnosť kapely.

Pri odovzdávaní nástrojov jednotlivým členom bolo rozhodnuté, že každý užívateľ zloží finančnú čiastku 500 Kčs, tzv. kauciu, ktorá bola ako záruka, že uvedené nástroje každý jeden bude chrániť a udržiavať v dobrom stave.

Prvým učiteľom, ktorý viedol nácvik, bol pán Ján Beták z Kubrej. Ako bývalý vojenský hudobník dbal na disciplínu a poriadok. Položil prvé základy z teórie i praxe. Ďalšie nácviky viedol pán Ivan Husár, vtedajší kapelník dychovej hudby z Drietomy. V ďalšom období sme spolupracovali s pánom Ernestom Knotekom, ktorý ako vynikajúci odborník z teórie i z praxe písal a upravil rôzne hudobné žánre a ľudové piesne.
Vôbec prvé vystúpenie na verejnosti sa uskutočnilo v mesiaci október 1969, kde na požiadanie zložky Červeného kríža sme odohrali tanečnú zábavu bez nároku na akýkoľvek honorár. V tom istom mesiaci sme odohrali i prvý pohreb, aktívne sa zúčastnil i pán Husár z dôvodu kvalitného zabezpečenia uvedenej akcie.
Postupom času sa kvalita hudobnej produkcie zvyšovala. O jej činnosť prejavili záujem nielen súkromné osoby, ale aj štátne a verejné organizácie z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Prvá svadba, ktorú kapela odohrala sa uskutočnila v mesiaci apríl 1970 v Soblahove.
Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej produkcie nám pomohli traja hudobníci z Drietomy, páni Husár, Fabo a Stopka. Po získaní skúseností, zlepšení kvality celkového prejavu kapely sa naplno rozbehla naša činnosť na rôznych podujatiach v blízkom i vzdialenejšom okolí obce.

Na podnet pána Jána Krátkeho, ktorý bol v tom období predsedom Osvetovej besedy a v obci vedúci spevácko – tanečnej skupiny, sme nacvičili folklórne pásmo „od Tatier k Dunaju,“ s ktorým sme vystúpili v obci pri príležitosti osláv 875. výročia založenia obce Dobrá, ktoré sme viackrát uviedli.
D. H. Dobranka vo svojom pôvodnom zložení účinkovala do roku 1986. Z dôvodu toho, že sa zmenšoval počet zakladajúcich členov, staroba, choroba a podobne, náhrada za nich v obci nebola žiadna, kapela v pôvodnom zložení prerušila na neurčitý čas svoju činnosť. Na podnet tých, ktorí zostali, hľadali spôsob a podmienky, ako ďalej pokračovať. Vznikla kapela s menším počtom členov, spolu sedem, ktorá pod názvom „Hájenka“ pokračovala ďalej v činnosti.

Dychová hudba Dobranka má svoj repertoár okrem iného zameraný na krásne ľudové piesne, folklórne zvyklosti nielen z našej obce, ale i z bližších, vzdialenejších regiónov okolia Trenčína. Svojou činnosťou pôsobí pri rôznych príležitostiach, ktoré organizuje obecný úrad v obci, na svadbách, fašiangových zvyklostiach a iných podujatiach.

V minulom období sa viackrát zúčastnila na prehliadkach folklórnych súborov poriadaných okresným osvetovým strediskom Trenčín v Mníchovej Lehote, na prehliadkach poriadaných Krajským osvetovým strediskom na Myjave i na celoslovenských dožinkových slávnostiach v Nitre. Účinkovala tiež vo výmenných kultúrnych podujatiach v rámci obcí, v ktorých bol názov Teplá.

V súčasnom období má dychová hudba Dobranka 10 členov.


MAS mikroregiónu Teplička
tel: +421 636 556 732 | e-mail: mas@teplice.sk
kontakty | realizace Dat • 2009